اخبار > گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست

حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مدیریت حراست, حراست