شرح وظایف

حراست،حراست دانشگاه،حراست دانشگاه علوم پزشکی